Từ vựng tiếng Anh chủ đề tình bạn

TẤT TẦN TẬT TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ TÌNH BẠN

 Trong các kỳ thi cũng như trong việc giao tiếp tiếng Anh hàng ngày thì chủ đề tình bạn là một chủ đề rất phổ biến, để có thể giao tiếp tự tin hơn cũng như việc có được band điểm cao hơn trong các kỳ thi hãy cùng Impactus khám phá list từ vựng và các cụm từ  tiếng Anh cực chất của chủ đề bạn bè nhé.

Từ vựng tiếng Anh phổ biến chủ đề tình bạn – Mối quan hệ

MIỄN PHÍ TẢI EBOOK GIÚP BẠN CẢI THIỆN KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH TẠI ĐÂY

Từ vựng Phiên âm Anh Anh Dịch nghĩa
Affection əˈfɛkʃ(ə)n Tình cảm
Affectionate əˈfɛkʃnɪt Có tình cảm
Allegiance əˈliːʤəns Lòng trung thành
Always ˈɔːlweɪz Luôn luôn
Amiable ˈeɪmiəb(ə)l Dễ thương
Attachments əˈtæʧmənts Tập tin đính kèm
Attitude ˈætɪtjuːd Thái độ
Attract əˈtrækt Thu hút
Attraction əˈtrækʃ(ə)n Sức hút
Attractive əˈtræktɪv Hấp dẫn
Available əˈveɪləbl Có sẵn
Best friend bɛst frɛnd Bạn tốt nhất
Birthdays ˈbɜːθdeɪz Sinh nhật
Blessing ˈblɛsɪŋ Ban phước
Boyfriend ˈbɔɪˌfrɛnd Bạn trai
Brave breɪv Can đảm
Buddy ˈbʌdi Bạn bè
Care keə Quan tâm
Caring ˈkeərɪŋ Chăm sóc
Charm ʧɑːm Quyến rũ
Cheerful ˈʧɪəfʊl Vui lòng
Comfort ˈkʌmfət Thoải mái
Commitment kəˈmɪtmənt Lời cam kết
Communication kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən Giao tiếp
Companion kəmˈpænjən Bạn đồng hành
Companionship kəmˈpænjənʃɪp Bạn đồng hành
Compatible kəmˈpætəbl Tương thích
Confide kənˈfaɪd Tâm sự
Confidential ˌkɒnfɪˈdɛnʃəl Bí mật
Connect kəˈnɛkt Kết nối
Connection kəˈnɛkʃən Kết nối
Conscientious ˌkɒnʃɪˈɛnʃəs Tận tâm
Considerate kənˈsɪdərɪt Thận trọng
Consideration kənˌsɪdəˈreɪʃən Sự xem xét
Contact ˈkɒntækt Tiếp xúc
Cordial ˈkɔːdiəl Thân ái
Counsel ˈkaʊns(ə)l Cố vấn
Cozy ˈkəʊzi Ấm cúng
Devoted dɪˈvəʊtɪd Hết lòng
Devotion dɪˈvəʊʃən Sự tận tâm
Diners ˈdaɪnəz Thực khách
Discerning dɪˈsɜːnɪŋ Sáng suốt
Discovery dɪsˈkʌvəri Khám phá
Embrace ɪmˈbreɪs Ôm hôn
Emotion ɪˈməʊʃən Cảm xúc
Emotional ɪˈməʊʃənl Đa cảm
Empathic Empathic Đồng cảm
Encouragement ɪnˈkʌrɪʤmənt Sự khuyến khích
Endear ɪnˈdɪə Yêu quý
Endure ɪnˈdjʊə Chịu đựng
Engage ɪnˈgeɪʤ Thuê
Excite ɪkˈsaɪt Phấn khích
Fascinate ˈfæsɪneɪt Mê hoặc
Favor ˈfeɪvə Ủng hộ
Favorite ˈfeɪvərɪt Yêu thích
Fellowship ˈfɛləʊʃɪp Tình bằng hữu
Fiance fɪˈɑːnseɪ Hôn thê
Flourish ˈflʌrɪʃ Hưng thịnh
Flowers ˈflaʊəz Những bông hoa
Fond of fɒnd ɒv Thích
Forgiving fəˈgɪvɪŋ Khoan dung
Friends frɛndz Bạn bè
Friendship ˈfrɛndʃɪp hữu nghị
Funny ˈfʌni Buồn cười

[MIỄN PHÍ] Học thử Business English – tiếng Anh kinh doanh tại Hà Nội

(TRỊ GIÁ 1 TRIỆU ĐỒNG)

Từ vựng Phiên âm Anh Anh Giải nghĩa
Gifts gɪfts Những món quà
Girlfriend ˈgɜːlˌfrɛnd Bạn gái
Giving ˈgɪvɪŋ Cho
Goodness ˈgʊdnɪs Nhân hậu
Heart hɑːt Tim
Heartfelt ˈhɑːtfɛlt Chân thành
Honest ˈɒnɪst Thật thà
Honey ˈhʌni Mật ong
Honor ˈɒnə Tôn kính
Hug hʌg Ôm
Inclined ɪnˈklaɪnd Nghiêng
Inseparable ɪnˈsɛpərəbl Không thể tách rời
Kisses ˈkɪsɪz Những nụ hôn
Like laɪk Giống
Likes laɪks Thích
Listener ˈlɪsnə Người nghe
Love lʌv Yêu và quý
Loyal ˈlɔɪəl Trung thành
Mostly ˈməʊstli Hầu hết
Mutual ˈmjuːtjʊəl Tương hỗ
Open ˈəʊpən Mở
Powerful ˈpaʊəfʊl Quyền lực
Precious ˈprɛʃəs Quí
Profess prəˈfɛs Giáo sư
Protect prəˈtɛkt Bảo vệ
Personality ˌpɜːsəˈnælɪti Nhân cách
Phone fəʊn Điện thoại
Remember rɪˈmɛmbə Nhớ lại
Remembrance rɪˈmɛmbrəns Tưởng nhớ
Respectful rɪsˈpɛktfʊl Kính trọng
Restaurant ˈrɛstrɒnt Nhà hàng
Romance rəʊˈmæns Tình cảm
See siː Xem
Selfless ˈsɛlflɪs Vị tha
Sensitive ˈsɛnsɪtɪv Nhạy cảm
Sharing ˈʃeərɪŋ Chia sẻ
Shelter ˈʃɛltə Nơi trú ẩn
Show ʃəʊ Chỉ
Similar ˈsɪmɪlə Giống
Sincere sɪnˈsɪə Chân thành
Smiling ˈsmaɪlɪŋ Mỉm cười
Sociable ˈsəʊʃəbl Hòa đồng
Soulmate səʊl meɪt Tri kỷ
Special ˈspɛʃəl Đặc biệt
Support səˈpɔːt Ủng hộ
Sweet swiːt Ngọt
Sympathetic ˌsɪmpəˈθɛtɪk Thông cảm
Tender ˈtɛndə Đấu thầu
Text tɛkst Bản văn
Therapy ˈθɛrəpi Trị liệu
Thoughtful θɔːtfʊl Chu đáo
Time spent taɪm spɛnt Thời gian đã dành
Together təˈgɛðə Cùng với nhau
Travel ˈtrævl Du lịch
Trustworthy ˈtrʌstˌwɜːði Đáng tin cậy
Truthful ˈtruːθfʊl Trung thực
Usual ˈjuːʒʊəl Bình thường
Usual ˈjuːʒʊəl Bình thường
Well-intentioned wɛl-ɪnˈtɛnʃənd Có thiện chí
Winning ˈwɪnɪŋ Chiến thắng
Wisdom ˈwɪzdəm Sự khôn ngoan
Wonderful ˈwʌndəfʊl Tuyệt vời
Youth juːθ Thiếu niên

Cụm từ tiếng Anh chủ đề tình bạn – Mối quan hệ

 

Phrasal Verb Explanation Meanings
to break up to end a romantic relationship kết thúc một mối quan hệ, chia tay
to drift apart to become less close to someone Trở nên kém thân thiết
to enjoy someone’s company to like spending time with someone Muốn chơi cùng, dành thời gian cùng ai đó
to fall for to fall in love Yêu, có cảm tình với ai đó
to fall head over heels in love to start to love someone a lot Thích/ có cảm tình với ai đó rất nhiều
to fall out with to have a disagreement and stop being friends Ngừng mối quan hệ
to get on like a house on fire to like someone’s company very much indeed Đồng hành với ai đó rất tốt
to get on well with to understand someone and enjoy similar interests có mối quan hệ tốt với ai đó
to get to know to begin to know someone làm quen
to go back years to have known someone for a long time gặp lại ai đó sau thời gian dài
to have a lot in common to share similar interests có nhiều điểm chung
to have ups and downs to have good and bad times lúc lên voi xuống chó
a healthy relationship a good, positive relationship mối quan hệ lành mạnh
to hit it off to quickly become good friends with kết thân
to be in a relationship to be romantically involved with someone đang trong mối quan hệ tình cảm
to be just good friends to not be romantically involved trong mối quan hệ bạn bè ( Friendzone)
to keep in touch with to keep in contact with Giữ liên lạc
to lose touch with to not see or hear from someone any longer Mất liên lạc
love at first sight to fall in love immediately you meet someone Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên
to pop the question to ask someone to marry you cầu hôn
to see eye to eye to agree on a subject đồng ý với nhau, có cùng quan điểm
to settle down to give up the single life and start a family lập gia đình
to strike up a relationship to begin a friendship bắt đầu mối quan hệ tình bạn
to tie the knot to get married đã kết hôn
to be well matched to be similar to Rất giống nhau
to work at a relationship to try to maintain a positive relationship with someone giữ mối quan hệ tốt đẹp với ai đó

 

Cách để học tiếng Anh chủ đề tình bạn – Mối quan hệ

Bạn có thể tập viết khoảng 10 lần về chủ đề này với việc lồng ghép và dùng các từ vựng tiếng Anh và cụm từ vựng tiếng Anh chủ đề tình bạn trên để có thể ghi nhớ tốt hơn 

Một cách nữa đó chính là việc bạn luyện nói sau khi đã viết và có outline cụ thể cho bài nói của bạn, bạn có thể nói độc thoại trước gương hay có thể rủ bạn bè để luyện tập hoặc nếu tốt hơn có thể thành lập các clb luyện nói tiếng Anh hoặc nếu bạn có đủ kinh phí thì có thể sử dụng các app để luyện nói tiếng Anh như Camply.

Xem phim cũng là một hình thức học từ vựng tiếng Anh cực tốt, nếu như bạn chưa nghe quen chúng mình nghĩ bạn nên bật phụ đề tiếng Anh để học những từ vựng mới, sau đây Impactus xin gửi đến bạn một vài bộ Sitcom kinh điển mà dân học tiếng Anh hay cày để học từ vựng tiếng Anh chủ đề tình bạn – mối quan hệ.

  • F.R.I.E.N.D
  • BIG BANG THEORY

[MIỄN PHÍ] Học thử Business English – tiếng Anh kinh doanh tại Hà Nội

(TRỊ GIÁ 1 TRIỆU ĐỒNG)


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *