Từ vựng tiếng anh chủ đề thời trang

BỎ TÚI 399+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ THỜI TRANG

Thời trang có thể coi là một chủ đề khá thú vị với nhiều người, với sự phát triển toàn cầu hóa hiện nay, có rất nhiều hình mẫu thời trang, phong cách thời trang mới mọc lên, hôm nay hãy cùng Impactus khám phá những từ vựng tiếng Anh chủ điểm thời trang dưới đây. Mình tin sẽ có nhiều từ vựng mới có thể đang chờ đợi mọi người khám phá và áp dụng chúng dưới đây.

Từ vựng tiếng Anh chủ đề thời trang 

Thuật ngữPhiên âmNghĩa
AccentˈæksəntĐiểm nhấn
AccessoriesəkˈsɛsərizPhụ kiện
Acid washˈæsɪd wɒʃRửa axit
Achromatic coloursˌækrəʊˈmætɪk ˈkʌləzMàu đơn thuần (bao gồm đen xám và trắng)
Art decoɑːt decoTrang trí nghệ thuật
Art Nouveauɑːt ˈnuːvəʊArt Nouveau
Academic costumeˌækəˈdɛmɪk ˈkɒstjuːmTrang phục học đường
Accent shadesˈæksənt ʃeɪdzSắc thái điểm nhấn
AccessorizingAccessorizingPhụ kiện
Active sportswearˈæktɪv ˈspɔːtsˌweəĐồ thể thao năng động
Adaptationˌædæpˈteɪʃ(ə)nSự thích nghi
Advanced coloursədˈvɑːnst ˈkʌləzMàu sắc nâng cao
a la modeə lɑː məʊdPhong cách thời trang hơi hướng hiện đại
AccoutermentsəˈkuːtəməntsThiết bị, đồ dùng cá nhân
AppareləˈpærəlQuần áo
Apparel manufacturingəˈpærəl ˌmænjʊˈfækʧərɪŋSản xuất may mặc
AsymmetricalˌæsɪˈmɛtrɪkəlKhông đối xứng
Atelierˈætəlɪeɪstudio/ phòng làm việc của nghệ sĩ, diễn viên
AttireəˈtaɪəTrang phục
Athletic clothingæθˈlɛtɪk ˈkləʊðɪŋQuần áo thể thao
Au naturelˌəʊ naturelAu naturel
Avant-GardeˌævɒŋˈgɑːdTiên phong
Body clothesˈbɒdi kləʊðzQuần áo body
Balance / symmetryˈbæləns / ˈsɪmɪtriCân bằng / đối xứng
BespokebɪˈspəʊkThiết kế riêng
Barfly apparelˈbɑːflaɪ əˈpærəlTrang phục của chuồn chuồn
BeaumondeBeaumondeThe beau monde’ = thế giới tốt đẹp trong tiếng Pháp -> tập hợp những người giàu có và thời thượng; những người xinh đẹp.
Black tie eventblæk taɪ ɪˈvɛntSự kiện cà vạt đen
BlingblɪŋĐồ trang sức hào nhoáng
Body-con clothingˈbɒdi-kɒn ˈkləʊðɪŋQuần áo ôm sát cơ thể
BoutiquebuːˈtiːkCửa hàng quần áo cao cấp
Boyfriend styleˈbɔɪˌfrɛnd staɪlPhong cách bạn trai
Bib and tuckerbɪb ænd ˈtʌkəQuần áo dành cho dịp hội hè đình đám
Border printˈbɔːdə prɪntIn viền
Bohemian style of fashion (Boho)bəʊˈhiːmjən staɪl ɒv ˈfæʃən (Boho)Phong cách thời trang Bohemian (Boho)
Business Formal dress codeˈbɪznɪs ˈfɔːməl drɛs kəʊdQuy tắc trang phục lịch sự
Business Casual dress codeˈbɪznɪs ˈkæʒjʊəl drɛs kəʊdQuy định về trang phục thường ngày của Doanh nhân
Bulky clothingˈbʌlki ˈkləʊðɪŋQuần áo cồng kềnh
Capsule wardrobeˈkæpsjuːl ˈwɔːdrəʊbTủ quần áo dạng khoang ngủ
Cut of a garmentkʌt ɒv ə ˈgɑːməntCắt may
Camouflage clothingˈkæmʊflɑːʒ ˈkləʊðɪŋQuần áo ngụy trang
Care labelkeə ˈleɪblNhãn chăm sóc
Casual wearˈkæʒjʊəl weəMặc giản dị
CatwalkˈkætˌwɔːkSàn catwalk
Channel suitˈʧænl sjuːtBộ vest cổ của hãng Chanel
ChicʃiːkSang trọng
ChinoisChinoisNghệ thuật (theo nghĩa Trung Quốc)
Cine modeCine məʊdChế độ phim
Cocktail dress codeˈkɒkteɪl drɛs kəʊdQuy định về trang phục cocktail
CollectionkəˈlɛkʃənBộ sưu tập
Colour coordinationˈkʌlə kəʊˌɔːdɪˈneɪʃənPhối hợp màu sắc
ClassicˈklæsɪkCổ điển
Cliquekliːkthuật ngữ chỉ tập hợp các đỉnh V trong đồ thị vô hướng G
Colour blockingˈkʌlə ˈblɒkɪŋKhóa màu
ColorwayColorwayĐường màu
CosplayCosplayCosplay/ mặc trang phục giống một nhân vật nào đó
Country lookˈkʌntri lʊkNhìn đồng quê
Cool colourskuːl ˈkʌləzMàu sắc mát mẻ
ContrastˈkɒntrɑːstTương phản
Conservative styleskənˈsɜːvətɪv staɪlzPhong cách truyền thống
Cosmetic colourskɒzˈmɛtɪk ˈkʌləzMàu mỹ phẩm
CosmopolitanˌkɒzməʊˈpɒlɪtənTạp chí thời trang Cosmopolitan
CostumeˈkɒstjuːmTrang phục
CouturierCouturierCouturier
Composite styleˈkɒmpəzɪt staɪlPhong cách tổng hợp
Costume jewelryˈkɒstjuːm ˈʤuːəlriTrang sức trang phục
DistressingdɪsˈtrɛsɪŋĐau buồn
Drapingˈdreɪpɪŋ
Dandy styleˈdændi staɪlPhong cách công tử
DeadstockDeadstockDeadstock
Design elementsdɪˈzaɪn ˈɛlɪməntsYếu tố thiết kế
Double Denim Trendˈdʌbl ˈdɛnɪm trɛndXu hướng denim đôi
Earth colorsɜːθ ˈkʌləzMàu đất
Eclectic style of fashionɛkˈlɛktɪk staɪl ɒv ˈfæʃənPhong cách chiết trung của thời trang
Electric coloursɪˈlɛktrɪk ˈkʌləzMàu điện
Elegant dressing styleˈɛlɪgənt ˈdrɛsɪŋ staɪlPhong cách ăn mặc thanh lịch
EnsembleɑːnˈsɑːmblTập hợp
Eponymous fashion brandɪˈpɒnɪməs ˈfæʃən brændThương hiệu thời trang Eponymous
EthnicˈɛθnɪkDân tộc
ExoticɪgˈzɒtɪkKỳ lạ
EmbellishingɪmˈbɛlɪʃɪŋTô điểm
Designerdɪˈzaɪnə3D/ kĩ thuật tạo mẫu Ma Nơ Canh
DisplaydɪsˈpleɪTrưng bày
Effortless dressingˈɛfətlɪs ˈdrɛsɪŋĂn mặc đơn giản mà ấn tượng
Fabric swatchesˈfæbrɪk ˈswɒʧɪzMẫu vải
Fabric Finishesˈfæbrɪk ˈfɪnɪʃɪzHoàn thiện vải
FadfædHam mê
Fashion 2.0ˈfæʃən 2.0Thời trang 2.0
Fashion capitalsˈfæʃən ˈkæpɪtlzKinh đô thời trang
Fashion Cycleˈfæʃən ˈsaɪklChu kỳ thời trang
Fashion Faux Pasˈfæʃən fəʊ pɑːThời trang Faux Pas
Fashion Forecastˈfæʃən ˈfɔːkɑːstDự báo thời trang
Fashion forwardˈfæʃən ˈfɔːwədThời trang tiến lên
Fashion iconˈfæʃən ˈaɪkɒnBiểu tượng thời trang
Fashion Lineˈfæʃən laɪnDòng thời trang
Fashion pressˈfæʃən prɛsTạp chí thời trang
Fashion showˈfæʃən ʃəʊBuổi trình diễn thời trang
Fashion houseˈfæʃən haʊsNgôi nhà thời trang
FashionistaFashionistaTín đồ thời trang
Fashion senseˈfæʃən sɛnsGu thời trang
Fashion policeˈfæʃən pəˈliːsCảnh sát thời trang
Fashion sketchˈfæʃən skɛʧPhác thảo thời trang
Fashion subculturesˈfæʃən ˈsʌbˌkʌlʧəzCác nền văn hóa phụ thời trang
Fashion tribeˈfæʃən traɪbBộ lạc thời trang
Fashion victimˈfæʃən ˈvɪktɪmNạn nhân thời trang
Fabric Printsˈfæbrɪk prɪntsIn vải
Face of the fabricfeɪs ɒv ðə ˈfæbrɪkMặt vải
Fashion Labelˈfæʃən ˈleɪblNhãn hiệu thời trang
FatiguesfəˈtiːgzMệt mỏi
Flat sketchesflæt ˈskɛʧɪzBản phác thảo phẳng
FloralsˈflɔːrəlzHoa
Formal clothing ( evening clothes)ˈfɔːməl ˈkləʊðɪŋ ( ˈiːvnɪŋ kləʊðz)Quần áo trang trọng (quần áo dạ hội)
Foundationfaʊnˈdeɪʃənnền tảng
Garcon lookˈgɑːsɒn lʊkGarcon nhìn
GarmentˈgɑːməntCông nghiệp may mặc
GenderqueerGenderqueerGenderqueer
GradationgrəˈdeɪʃənTốt nghiệp
Greek Chicgriːk ʃiːkHy Lạp sang trọng
GroufitGroufitGroufit
Grungegrʌnʤphong cách Grunge, thuộc một nhánh của nhạc Rock
GlamorousˈglæmərəsQuyến rũ
HaberdasheryˈhæbədæʃəriTiệm hàng xén, cửa hàng bán đồ kim chỉ
High stepperhaɪ ˈstɛpəBước cao
Hand of a fabrichænd ɒv ə ˈfæbrɪkBàn tay của một tấm vải
Haute Coutureɔːt kuːˈtjʊəThời trang cao cấp
Heavy metal fashionˈhɛvi ˈmɛtl ˈfæʃənThời trang kim loại nặng
High Fashionhaɪ ˈfæʃənThời trang cao cấp
HosieryˈhəʊzɪəriHàng dệt kim
Hourglass figureˈaʊəglɑːs ˈfɪgəHình đồng hồ cát
Househaʊsnhà ở
Hot numberhɒt ˈnʌmbəSố nóng
ImitationˌɪmɪˈteɪʃənSự bắt chước
Iridescent coloursˌɪrɪˈdɛsnt ˈkʌləzMàu sắc ánh kim
Impact coloursˈɪmpækt ˈkʌləzMàu sắc tác động
Jewel tonesˈʤuːəl təʊnzTông màu ngọc
KitschKitschNghệ thuật bình dân
Knock Offnɒk ɒfdừng lại
Limited edition clothingˈlɪmɪtɪd ɪˈdɪʃən ˈkləʊðɪŋQuần áo phiên bản giới hạn
LinelaɪnHàng
Lookbooklʊk bʊkBộ sưu tầm các bức ảnh về thời trang
Long line clothinglɒŋ laɪn ˈkləʊðɪŋQuần áo dài
LoungewearLoungewearLoungewear
Made to measure garmentsmeɪd tuː ˈmɛʒə ˈgɑːməntsĐược tạo ra để đo hàng may mặc
Mass produced / Fashionmæs prəˈdjuːst / ˈfæʃənSản xuất hàng loạt / Thời trang
MelangeMelangeMelange
Monotone clothingˈmɒnətəʊn ˈkləʊðɪŋQuần áo đơn điệu
Mood Boardmuːd bɔːdBảng tâm trạng
Motifməʊˈtiːfmotif
MuslinˈmʌzlɪnVải cotton dệt trơn
Neutral Coloursˈnjuːtrəl ˈkʌləzMàu trung tính
Off the rackɒf ðə rækQuần áo may sẵn
OmbreˈɒmbəSự pha trộn của màu sắc này sang màu sắc khác
Oversizeˈəʊvə saɪzQuá khổ
Passeˈpɑːseɪđã quá thời, lỗi thời
PanachepəˈnæʃSự phô trương, huênh hoang
Pantone coloursPantone ˈkʌləzMàu sắc Pantone
PatternˈpætənMẫu vật
Pret-a- porterPret-eɪ- ˈpɔːtəNgười khuân vác trước
Peek-a-boo stylepiːk-ə-buː staɪlPhong cách Peek-a-boo
Peasant styleˈpɛzənt staɪlPhong cách nông dân
Placement printsˈpleɪsmənt prɪntsBản in vị trí
Post modern fashionpəʊst ˈmɒdən ˈfæʃənĐăng thời trang hiện đại
Print on printprɪnt ɒn prɪntIn trên bản in
Ready to wear or RTWˈrɛdi tuː weər ɔːr ɑː-tiː-ˈdʌblju(ː)Sẵn sàng để mặc hoặc RTW
RetrofuturismRetrofuturismChủ nghĩa cổ điển
Reversible clothingrɪˈvɜːsəbl ˈkləʊðɪŋQuần áo có thể đảo ngược
Rockability fashionrɒkəˈbɪlɪti ˈfæʃənThời trang rockability
SampleˈsɑːmplMẫu vật
Silhouetteˌsɪlu(ː)ˈɛtHình bóng
SeamstressˈsɪmstrɪsThợ may
SelvedgeˈsɛlvɪʤMột tấm vải được ghép, đệm vào quần áo
Sanforized clothingˈsɒnfəraɪzd ˈkləʊðɪŋQuần áo được phân loại
Sleek stylesliːk staɪlKiểu dáng đẹp
Slip on clothesslɪp ɒn kləʊðzMặc quần áo vào
Slim fitslɪm fɪtThon gọn
SloperˈsləʊpəSloper
Sloganˈsləʊgənphương châm
SportswearˈspɔːtsˌweəQuần áo thể thao
Statement Jewelryˈsteɪtmənt ˈʤuːəlriĐeo nhiều trang sức kim cương phiên bản to
Streetwearstriːt weəquần áo đường phố
Stonewashed fabricStonewashed ˈfæbrɪkVải màu đá
Stylist (Fashion)ˈstaɪlɪst (ˈfæʃən)Nhà tạo mẫu (Thời trang)
Surfer lookˈsɜːfə lʊkNhìn lướt sóng
SartorialsɑːˈtɔːrɪəlSartorial
SeparatesˈsɛprɪtsTách biệt
Supportive clothingsəˈpɔːtɪv ˈkləʊðɪŋQuần áo hỗ trợ
StylestaɪlPhong cách
Style Surfingstaɪl ˈsɜːfɪŋLướt sóng theo phong cách
SweatsswɛtsMồ hôi
TailoringˈteɪlərɪŋMay đo
Throwback fashionˈθrəʊbæk ˈfæʃənThời trang ném lại
ThemeθiːmChủ đề
Theme board (mood board)θiːm bɔːd (muːd bɔːd)Bảng chủ đề (bảng tâm trạng)
ToileToileVải lanh
Tone on Tonetəʊn ɒn təʊnmặc/phối đồ cùng tông màu
TrendtrɛndKhuynh hướng
TrendyˈtrɛndiHợp thời trang
Trunk showtrʌŋk ʃəʊlà buổi sự kiện/ trình diễn nhỏ ra mắt thương hiệu mới của một thương hiệu hay của một nhà thiết kế tới một đối tượng khách hàng cụ thể nào đó
Unisex styleUnisex staɪlPhong cách unisex ( cả nam và nữ đều mặc được)
Utilitarian clothingˌjuːtɪlɪˈteərɪən ˈkləʊðɪŋQuần áo thiếu lịch sự
Vintageˈvɪntɪʤphong cách cổ điển
Warm colourswɔːm ˈkʌləzMàu sắc ấm áp
WeftwɛftSợi ngang
X-ray Fabricˈɛksˈreɪ ˈfæbrɪkVải tia X

 

Các loại thời trang phổ biến – Từ vựng tiếng Anh chủ đề thời trang

 

Streetwear StylePhong cách đường phố
Ethnic fashion stylePhong cách thời trang dân tộc
Formal Office WearTrang phục Công sở Trang trọng
Business CasualKinh doanh
Evening Black TieCà vạt đen buổi tối
Sports WearQuần áo thể thao
Girly StylePhong cách nữ tính
Androgynous fashion stylePhong cách thời trang nam tính
Scene fashion stylePhong cách thời trang khung cảnh
Rocker Chic StylePhong cách Rocker Chic
Goth FashionThời trang Goth
Maternity StyleThời trang bà bầu
Lolita FashionThời trang Lolita
Gothic lolita stylePhong cách Gothic lolita
Hip Hop StylePhong cách Hip Hop
Chave culture StylePhong cách văn hóa Chave
Kawaii fashionThời trang kawaii
Preppy stylePhong cách preppy
Cowgirl fashion stylePhong cách thời trang cao bồi
Lagenlook Fashion stylePhong cách thời trang Lagenlook
Girl next door fashion stylePhong cách thời trang của cô gái hàng xóm
Casual Chic StylePhong cách giản dị sang trọng
Geeky chic StylePhong cách Geeky sang trọng
Military stylePhong cách quân đội
Retro FashionThời trang cổ điển
Flapper fashion (20’s look)Thời trang Flapper (diện mạo của 20)
TomboyTomboy
Vacation (Resort) stylePhong cách nghỉ dưỡng (Resort)
Camp StylePhong cách đi cắm trại
Artsy Fashion stylePhong cách thời trang nghệ thuật
Grunge stylePhong cách Grunge
PunkPunk
Boho/Bohemian chicBoho / Bohemian sang trọng
Biker fashionThời trang xe đạp
Psychedelic Fashion stylePhong cách thời trang ảo giác
Cosplay FashionThời trang cosplay
Haute CoutureThời trang cao cấp
Modest fashionThời trang khiêm tốn
Prairie chic stylePhong cách thảo nguyên sang trọng
Rave fashionThời trang Rave
Flamboyant stylePhong cách rực rỡ
Ankara Fashion StylePhong cách thời trang Ankara
Arthoe Fashion StylePhong cách thời trang Arthoe

 

Những thành ngữ (idioms) – tiếng Anh chủ đề thời trang

 

IdiomsExplanationMeaningExample
Tighten your beltto spend less money than you did beforeTiết kiệm chi tiêuWith the economy so bad and thousands of people losing their jobs, we all have to tighten our belts.
Hot under the collarvery angry about somethingRất tức giận về một ai đóWhen I rejected my friend’s idea about eating at a fancy restaurant, he got rather hot under the collar.
Walk a mile in someone’s shoesyou should try to understand someone before criticising them. The full idiom is: Before you judge someone, walk a mile in their shoes.Đi guốc trong bụngMy brother can come across as selfish or mean-spirited, but you should try walking a mile in his shoes before criticising him; he was bullied a lot in school.
Dressed to the nines/dressed to killwearing nice clothes for a special occasion. Another idiom with a similar meaning is “dolled up”, or “gussied up” which refers to a woman wearing make-up and fashionable clothes for a special occasionĂn mặc với chủ đích để gây nổi bật, gây ấn tượng, sự chú ýEveryone was dressed to the nines for the graduation dinner.
have a sense of styleto know what looks good on you and have your own style and tastecó gu thẩm mỹ
Strike a poseto take a particular posture in order to impressTạo dángYou can strike a pose for the camera.
Bundle UpPut on lots of warm clothingmặc nhiều lớp áo ấmIt’s going to be minus-10 out there today. Make sure you bundle up when you go out!
Fashion-Forwardending to adopt new styles quicklythích nghi với xu hướng mớiDid you see Susan’s new dress today? She’s always so fashion-forward!
Keep It Under Your HatDon’t tell anyone; don’t reveal this secretGiữ bí mậtI have a really hot stock tip for you. I can tell you now, but keep it under your hat.
All The RageVery fashionableăn mặc đậm chất thời trangA few years ago Uggs were all the rage, but now you don’t see them so much
Fashion iconFashion icons are people who are well known for their sense of fashion.biểu tượng thời trangG Dragon could be seen as a fashion icon of Asian Fashion.
To keep up with the latest fashion/trendsto follow the newest updates in the fashion world.luôn cập nhật/bắt kịp xu hướng thời trang của thế giớiIn order to being a fashionista, you must keep up with the latest trends
To take pride in one’s appearanceIf somebody takes pride in their appearance they take a lot of care in how they dress, how they style their hair, etc.Theo dõi động thái ăn mặc/ chú ý tới vẻ bề ngoài của ai đó
To come (back) into fashion/stylewhen a certain style or piece of clothing becomes fashionable. we would change it to come back when something becomes fashionable againChỉ một loại/ kiểu thời trang nào đó lại lên ngôi/ là xu hướng trong năm đó/giai đoạn đóRetro fashion trend has came back into style
To look good inMặc vào thấy đẹpDo i look good in this coat?
To suite someoneQuần áo vừa vặn với ai đóThat outfit seems to suit her
To mix and matchto wear different styles or items of clothing that aren’t part of a set outfitPhối đồDue to having a sense of style, he always knows how to mix and match his outfits that like a star.
A slave to fashionTín đồ/nô lệ thời trangShe splurge on clothes, she becomes a slave to fashion
Up to the minutesADJRất hiện đại, hợp thờiTrang’s wearing is so up to the minutes

 

Chúc mọi người có những giây phút đọc tài liệu và tham khảo hiệu quả!

 

Tham khảo từ ILAC international language academy of Canada.

Cám ơn mọi người đã dành thời gian nghiên cứu và tham khảo khảo bộ từ vựng trên, nếu mọi người thấy bổ ích và có thể áp dụng luôn cho mình, mọi người có thể share hoặc comment vào bài viết để chúng mình làm thêm những bài viết bổ ích hơn nữa sau này nhé. 

[MIỄN PHÍ] Học thử Business English – tiếng Anh kinh doanh

(TRỊ GIÁ 1 TRIỆU ĐỒNG) áp dụng tại Hà Nội 


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *