Tìm kiếm:


Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành nhân sự

TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NHÂN SỰ

Blog 09.03.2021

 Quản lý nguồn nhân lực (HRM) là một thuật ngữ chung cho tất cả các hệ thống chính thức được tạo ra để giúp quản lý nhân viên và các bên liên quan khác trong một công ty. Quản lý nguồn nhân lực được giao nhiệm vụ với ba chức năng chính, đó là tuyển […]