Tìm kiếm:


Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành nhân sự

TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NHÂN SỰ QUAN TRỌNG – UPDATE 2022-2025

Blog 09.03.2021

TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NHÂN SỰ QUAN TRỌNG – UPDATE 2022-2025 Quản lý nguồn nhân lực (HRM) là một thuật ngữ chung cho tất cả các hệ thống chính thức được tạo ra để giúp quản lý nhân viên và các bên liên quan khác trong một công ty. Quản lý […]